What's going on in America?

What's going on in America?

Nederlandse vertaling scrol naar beneden

English

Military Blocks Insurrection
This is a time of extraordinary stress for many Americans, but the stress is caused by
lack of vital information – not by true facts on the ground in the historic conflict now
underway. Most Americans are unaware that the U. S. military high command has been
investigating a criminal insurrection aimed at subverting the November 3 federal
elections. With that knowledge in hand, the outlook for Americans and the future of
their constitutional republic is much improved, and potentially may become the best
since its founding.


The Wounds Hurt, But ...
Most Americans and many more worldwide remain disconsolate. Political wounds
inflicted by fraudulent vote-counting practices in the November 3 presidential election
and the January 5 Georgia run-off elections for U. S. Senate seats are still raw. More
wounds were inflicted by Vice President Mike Pence. He failed to perform his
constitutional duties to resolve vital issues raised by competing electors in multiple
states where vote-counting fraud was rampant.
Then most recently we were shown the portrayed inauguration of Joe Biden as
president. With major media insisting it is so, most observers including many Trump
supporters assume (or fear) the Biden presidency is permanent and irreversible. Not so.


The Insurrection Act Is Invoked
The proper place to begin understanding where the nation and the presidency
stands now is the Insurrection Act of 1807. That early statute authorized the president to
call upon land and naval forces to defend against and to defeat any attempt to take
control of federal, state or local government by unlawful means. In mid-2018, President
Donald Trump signed an executive order to detect, protect against and prevent any
attempt to subvert free and fair elections on November 3, 2020.
Provisions of the order included advance assignment of duties by intelligence
agencies to investigate and protect against any foreign interference in the elections. The
order included specified time schedule for precautions and surveillance to be in place,
for investigations and reporting by federal intelligence agencies of any instances of
unlawful conduct to the Director of National Intelligence. The DNI was directed to
compile his summary report of findings and deliver it to the president.
Though delayed from the original schedule set by President Trump, the DNI report
to the president determined that numerous unlawful actions – including interference
and collusion by foreign governments in concert with American citizens – did, in fact,
occur. In summary, the president was officially notified that identified foreign
governments colluded with American actors to subvert and compromise the federal
elections of November 3.
Based upon the DNI report and related intelligence, President Trump invoked the
Insurrection Act placing authority and responsibility upon U. S. military commands to
proceed with their statutory duties to defeat the insurrection and preserve constitutional
government. Foreign governments reported to be involved with American nationals
included United Kingdom, Canada, Germany, France, Italy, Vatican and China.


Troops Occupy Capital
This is the context within which a reported 25,000 National Guard troops were
called to duty and deployed at stations within Washington, D.C., during the days leading
to and including the widely broadcast swearing in of Joe Biden as president on January
20. The military deployment was ordered by the Pentagon, not by Congress, the Senate
or the president.
This is the factual context within which armed military forces took up positions
around the U. S. Capitol and the White House. The Pentagon is reported to have a corps
of 800 high-ranking officers focused upon defeating the insurrection involving collusion
with foreign governments described above. Those officers are taking the precautions
necessary to protect the nation, preserve and defend the Constitution, and defeat the
insurrection.


The Plan and The Delay
A reliable source says Pentagon officials were prepared to arrest Joe Biden and
numerous others on January 20 at the time of the scheduled inauguration, but were
deterred from doing so by an undisclosed consideration (perhaps threatened use of a
weapon of a mass destruction).
Military officials reportedly sought guidance from President Trump regarding the
threat and ultimately determined to defer arrests until the threat is fully debunked.
Arrests have been deferred until the threat is dealt with, which may be within a matter
of days, weeks or as long as about two months.


Likely Prospects
If these described circumstances of January 20 are true, almost certainly Biden will
be treated by law as never having become president. Indeed, he is likely to be treated as
one who has conspired and acted to seize the presidency by treasonous means.
Biden is reported already to have been denied access to classified information
requested from the Pentagon, and has been instructed not to come to the Pentagon or to
send his staff there. These reports, if accurate, indicate the military command has
concluded that Biden was declared the winner of the presidential election due to a
criminal insurrection as proven by convincing evidence.
If this is indeed the case, Biden’s orders and actions in the White House are null,
void and additional criminal acts. While military officials complete their work in
defeating the reported insurrection, President Donald Trump remains on the sidelines,
to be consulted as military officials see fit.

Nederlands

Militaire blokkeert opstand
Dit is een tijd van buitengewone stress voor veel Amerikanen, maar de stress wordt veroorzaakt door
gebrek aan essentiële informatie - niet door echte feiten ter plaatse in het historische conflict wat nu
onderweg is. De meeste Amerikanen zijn zich er niet van bewust dat het Amerikaanse militaire opperbevel is geweest
naar het onderzoeken van een criminele opstand gericht op het ondermijnen van de federale regering van 3 november
verkiezingen. Met die kennis in de hand, de vooruitzichten voor Amerikanen en de toekomst van
hun constitutionele republiek is veel verbeterd en kan mogelijk de beste worden
sinds de oprichting.


De wonden doen pijn, maar ...
De meeste Amerikanen en nog veel meer over de hele wereld blijven troosteloos. Politieke wonden
veroorzaakt door frauduleuze praktijken bij het tellen van stemmen bij de presidentsverkiezingen van 3 november
en de verkiezingen van 5 januari in Georgië voor de zetels van de Amerikaanse senaat zijn nog steeds rauw. Meer
wonden werden toegebracht door vice-president Mike Pence. Hij slaagde er niet in zijn
grondwettelijke plichten om vitale kwesties op te lossen die door concurrerende kiezers in veelvoud zijn opgeworpen
staten waar fraude met het tellen van stemmen hoogtij viert.
Onlangs kregen we de geportretteerde inauguratie van Joe Biden te zien als
president. Met grote media volhouden dat het zo is, de meeste waarnemers, waaronder veel Trump
aanhangers gaan ervan uit (of vrezen) dat het voorzitterschap van Biden permanent en onomkeerbaar is. Maar dat is niet zo.

De Insurrection Act wordt ingeroepen
De juiste plek om te beginnen te begrijpen waar de natie en het presidentschap
staat nu is de Insurrection Act van 1807. Dat vroege statuut machtigde de president om
een beroep doen op land- en zeestrijdkrachten om elke poging tot ondernemen te verdedigen en te verslaan
controle van de federale, staats- of lokale overheid met onwettige middelen. Medio 2018, president
Donald Trump heeft een uitvoerend bevel ondertekend om iedereen op te sporen, te beschermen en te voorkomen
proberen om vrije en eerlijke verkiezingen op 3 november 2020 te ondermijnen.
Bepalingen van het bevel omvatten onder meer de toewijzing van taken door inlichtingen
agentschappen om onderzoek te doen naar en bescherming te bieden tegen buitenlandse inmenging bij de verkiezingen. De
bestelling inclusief gespecificeerd tijdschema voor voorzorgsmaatregelen en bewaking,
voor onderzoeken en rapportage door federale inlichtingendiensten van alle gevallen van
onrechtmatig gedrag jegens de directeur van de nationale inlichtingendienst. De DNI was gericht op
stel zijn samenvattend rapport van bevindingen samen en bezorg het aan de president.
Hoewel vertraagd ten opzichte van het oorspronkelijke schema van president Trump, meldt het DNI
aan de president bepaalde dat tal van onwettige acties - inclusief inmenging
en samenspanning door buitenlandse regeringen in overleg met Amerikaanse burgers - deed dat in feite
optreden. Samenvattend werd de president officieel op de hoogte gebracht van de geïdentificeerde buitenlandse
regeringen werkten samen met Amerikaanse actoren om de federale overheid te ondermijnen en in gevaar te brengen
verkiezingen van 3 november.
Op basis van het DNI-rapport en de daarmee verband houdende inlichtingen riep president Trump de
Insurrection Act waarbij autoriteit en verantwoordelijkheid bij Amerikaanse militaire bevelen worden gelegd
doorgaan met hun wettelijke plichten om de opstand te verslaan en grondwettelijk te behouden
regering. Buitenlandse regeringen gaven aan betrokken te zijn bij Amerikaanse staatsburgers
inclusief Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Vaticaanstad en China.


Troepen bezetten hoofdstad
Dit is de context waarin naar verluidt 25.000 troepen van de Nationale Garde waren
opgeroepen en ingezet op stations in Washington, D.C., gedurende de dagen voorafgaand aan
tot en met de breed uitgezonden beëdiging van Joe Biden als president in januari
20. De militaire inzet werd bevolen door het Pentagon, niet door het Congres, de Senaat
of de president.
Dit is de feitelijke context waarin de strijdkrachten posities innamen
rond het U. S. Capitool en het Witte Huis. Het Pentagon zou een korps hebben
van de 800 hoge officieren concentreerden zich op het verslaan van de opstand met samenspanning
met buitenlandse regeringen zoals hierboven beschreven. Die agenten nemen de voorzorgsmaatregelen
noodzakelijk om de natie te beschermen, de grondwet te behouden en te verdedigen, en de
opstand.


Het plan en de vertraging
Een betrouwbare bron zegt dat ambtenaren van het Pentagon bereid waren Joe Biden en
talrijke anderen op 20 januari ten tijde van de geplande inauguratie, maar waren
afgeschrikt om dit te doen door een niet openbaar gemaakte overweging (misschien dreigend gebruik van een
massavernietigingswapen).
Militaire functionarissen zochten naar verluidt advies van president Trump met betrekking tot de
bedreiging en uiteindelijk vastbesloten om arrestaties uit te stellen totdat de dreiging volledig is ontkracht.
Arrestaties zijn uitgesteld totdat de dreiging is afgehandeld, mogelijk binnen een zaak
dagen, weken of zo lang als ongeveer twee maanden.


Waarschijnlijke vooruitzichten
Als deze beschreven omstandigheden van 20 januari waar zijn, zal Biden dat vrijwel zeker doen
door de wet worden behandeld alsof ze nooit president zijn geworden. Inderdaad, hij zal waarschijnlijk worden behandeld als
iemand die heeft samengespannen en gehandeld om het presidentschap met verraderlijke middelen te grijpen.
Biden zou al de toegang tot geheime informatie zijn geweigerd
aangevraagd bij het Pentagon, en is geïnstrueerd niet naar hetPentagon of naar
stuur zijn personeel daarheen. Deze rapporten geven, indien juist, aan wat het militaire commando heeft
concludeerde dat Biden werd uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen vanwege een
criminele opstand zoals bewezen door overtuigend bewijs.
Als dit inderdaad het geval is, zijn de bevelen en acties van Biden in het Witte Huis nietig,
nietige en aanvullende strafbare feiten. Terwijl militaire functionarissen hun werk in
President Donald Trump heeft de gemelde opstand verslagen en blijft aan de zijlijn,
te worden geraadpleegd zoals militaire functionarissen dat nodig achten.