Michael Green From Gregory Ervin(This is very important Share with your friends)

Michael Green From Gregory Ervin(This is very important Share with your friends)
Michael Green From Gregory Ervin:
English:
Dear Patriots:
Some of you may recognize my name. I have daily briefing with POTUS and have posted here before a handful of times as a “helper”.
What I’m about to disclose is the most important post you’ll read before the inauguration. Q will not post here again, at least not for a while.
The operation is ongoing but must run silent at this point. Once we wind down you will not hear from Q again. Don’t let this worry or upset you. We are in perhaps the most critical juncture of American history. POTUS is fully aware of the gravity of this time period. We have prepared from before 2015 for this exact moment.
I am not asking for faith in us. Q should have already used logic, reason, and multiple proofs to establish our credibility. What happens this week will change history.
We are asking you for now to stay in your homes and do NOT under any circumstances interfere with the operation. You’ll soon see things unfold that many would think impossible. POTUS is insulated and 100% safe. Our plan is almost complete. The DS has already lost. Everything you’re seeing in the MSM and on Twitter is a last-ditch attempt. Why has Kamala not yet left the senate? Where is Joe? Where is Joe really?
Hunter has turned himself in.
We asked you at the beginning to prepare. Your role is crucial, and your task is to help the population deal with that is about to be revealed. Those patriots who have been here from the start will understand and recognize this directive. Remember, it is always darkest before the dawn.
Do not believe the MSM over the next week. Do not, for a single minute give them any credence. We have legally won this election and what comes next is the greatest mop up job in the history of the world.
Patriots, we thank you. We could not have gotten here without you. Now is our time. Hold the line. You will receive no further message on this channel from us until the operation is over. At that point, the entire world will know.
Thank you and God bless. Pray for us, POTUS, and the United States of America. We are in the most dangerous phase and the stakes could not be higher. Military takedowns and arrests begin this weekend and will continue forward for the next 13 days/nights. Some international raids have already started. Italy has also been found complicit in our election fraud.
Everyone will be getting emergency alerts on their phones, tv's, radios & internet. It will override all other broadcasts and could last for several hours at a time.
Do not to be scared of what's coming as it is for the safety of our nation for this to unfold. DO NOT travel to any large cities (especially Philadelphia) for the rest of the month. Military operations will be taking place in many of the major corrupt cities.
People will start rioting once this intel breaks, thinking Trump is a military dictator. He only has 13 days to put this dog down.
The implementation of the Insurrection Act began after the raid on the Capitol and was marked by Trump's broadcast to the people to disband and return home. This broadcast wound up being blocked, for the most part, by the media. Nevertheless, his address fulfilled the requirements to initiate the Act.
Marines and National Guard troops are being moved as needed for the riots that will start after the national release of the intel. The intel will be dropped for everyone to see and hear in loops that will be several hours long.
The system was just checked by the FCC a few days ago alerting ALL media that they cannot block the flow of intel under federal regs.
Trump will be moved continuously like a chess piece from now until the 20th in order to avoid any retaliation against him and family.
????????This is very important Share with your friends ????????

NEDERLANDS
Beste patriotten:
Sommigen van jullie herkennen mijn naam misschien. Ik heb dagelijkse briefing met POTUS en heb hier al een paar keer gepost als een "helper".
Wat ik ga onthullen, is het belangrijkste bericht dat u vóór de inauguratie leest. Q zal hier niet nog een keer posten, althans voorlopig niet.
De bewerking is aan de gang, maar moet op dit punt stil zijn. Als we eenmaal tot rust zijn gekomen, hoor je niets meer van Q. Laat u niet ongerust maken of van streek maken. We bevinden ons in misschien wel het meest kritieke moment van de Amerikaanse geschiedenis. POTUS is zich volledig bewust van de ernst van deze periode. We hebben ons van voor 2015 voorbereid op dit exacte moment.
Ik vraag niet om vertrouwen in ons. Q had al logica, reden en meerdere bewijzen moeten gebruiken om onze geloofwaardigheid vast te stellen. Wat er deze week gebeurt, verandert de geschiedenis.
We vragen u nu om bij u thuis te blijven en u in geen geval te bemoeien met de operatie. Je zult snel dingen zien gebeuren die velen voor onmogelijk zouden achten. POTUS is geïsoleerd en 100% veilig. Ons plan is bijna rond. De DS heeft al verloren. Alles wat je ziet in de MSM en op Twitter is een laatste poging. Waarom heeft Kamala de senaat nog niet verlaten? Waar is Joe? Waar is Joe echt?
Hunter heeft zichzelf aangegeven.
We hebben je in het begin gevraagd om je voor te bereiden. Jouw rol is cruciaal, en het is jouw taak om de bevolking te helpen daarmee om te gaan, dat binnenkort wordt onthuld. De patriotten die hier vanaf het begin zijn geweest, zullen deze richtlijn begrijpen en erkennen. Bedenk dat het altijd het donkerst is voor de dageraad.
Geloof de MSM de komende week niet. Geef ze geen enkele minuut geloof. We hebben deze verkiezingen legaal gewonnen en wat daarna komt, is de beste opruimtaak in de geschiedenis van de wereld.
Patriotten, we bedanken je. Zonder jou hadden we hier niet kunnen komen. Dit is onze tijd. Houd de lijn vast. U ontvangt van ons geen bericht meer op dit kanaal totdat de operatie voorbij is. Op dat moment zal de hele wereld het weten.
Dank u en God zegene. Bid voor ons, POTUS, en de Verenigde Staten van Amerika. We bevinden ons in de gevaarlijkste fase en de inzet kan niet hoger zijn. Militaire vernietigingen en arrestaties beginnen dit weekend en zullen de komende 13 dagen / nachten doorgaan. Enkele internationale invallen zijn al begonnen. Italië is ook medeplichtig bevonden aan onze verkiezingsfraude.
Iedereen krijgt noodwaarschuwingen op hun telefoons, tv's, radio's en internet. Het overschrijft alle andere uitzendingen en kan meerdere uren tegelijk duren.
Wees niet bang voor wat komen gaat, want het is voor de veiligheid van onze natie om dit te ontvouwen. Reis de rest van de maand NIET naar grote steden (vooral Philadelphia). In veel van de grote corrupte steden zullen militaire operaties plaatsvinden.
Mensen zullen gaan rellen zodra deze informatie breekt, in de veronderstelling dat Trump een militaire dictator is. Hij heeft maar 13 dagen om deze hond te laten inslapen.
De implementatie van de Insurrection Act begon na de aanval op het Capitool en werd gekenmerkt door de uitzending van Trump aan de mensen om op te heffen en naar huis terug te keren. Deze uitzending werd voor het grootste deel geblokkeerd door de media. Niettemin voldeed zijn adres aan de vereisten om de wet in te leiden.
Mariniers en troepen van de Nationale Garde worden verplaatst als dat nodig is voor de rellen die zullen beginnen na de nationale vrijgave van de informatie. De informatie wordt voor iedereen verspreid, in loops die enkele uren duren.
Het systeem is zojuist gecontroleerd door de FCC een paar dagen geleden en heeft ALLE media gewaarschuwd dat ze de stroom van informatie onder federale regs niet kunnen blokkeren.
Trump zal vanaf nu tot en met de 20e continu als een schaakstuk worden verplaatst om vergelding tegen hem en zijn familie te voorkomen.
????????Dit is erg belangrijk Deel met je vrienden ????????