It's not what is seem to be.

It's not what is seem to be.

Voor Nederlandse vertaling scrol naar beneden.

English

Someone wrote this ....“At First I Was Disappointed In Today's Events And Then I Realized Why The Military Wanted Biden Sworn In - And Q Told Us Why This HAD to Happen

Like many of you, I am in shock by today's event, and then I realized why it had to happen and that Q told us it would happen and, why this NEEDED to happen. Q did tell us that a SCARE EVENT would be needed. Well, are you scared yet?

1.) Q posts 4821 and 4822, from Oct. 7th 2020, told us about Biden being sworn in and would the countries he took bribes from then be in control of the government. [Important point I will be coming back to].

2.) Biden had to take a private jet to Washington, D.C. and was not sent a government plan. This was the first time in history this has happened [Again, I will get back to it].

3.) Many of us assumed when Trump and those in his administration were referring to the next administration it meant the military. We expected him to step down (to remain neutral as Q said) while all this went down. Trump did say that the next administration would take over at noon today

Like many, I thought this was over when Biden was sworn in as he now became the CiC. Boy, was I wrong. Because of the fraud (as pointed out), if the military has the proof of it then they have a duty under military code to remove the false government and restore a new legal civilian government under military code 11.3 which triggered when Biden was sworn in today (Q#26: when 11.3 verifies as 1st marker).

There was a fear in the McCarthy era that the communists could take over our government, so provisions were put in place for the military to protect us should that happen. These provisions allow the military to take control while they remove the belligerent government and restore a legal civilian government (with the military running the elections to do that). Literally, the military was put in place as the last line of defense of the Constitution should an illegal government be installed.

This is why they didn't send a government plane for the President-Elect - because they know he is not a legitimate President and, once he was sworn in, the government became illegitimate (belligerent) and the military is now responsible for restoring legitimate civilian government (otherwise foreign powers will gain control - see #1 above).

Q said the end wouldn't be for everybody. We have been told by Trump. Flynn and others, that America would soon get a lesson in the Constitution. Well folks, effective at noon today, when Biden illegally swore in with assistance of foreign nations he just made the government illegitimate and effectively put the military in control.

So, while like many, I thought it was over when Biden was sworn in today, I realized Q told us it NEEDED to happen for the military to assume control without it being a military coup (Q said it all had to be done by the book).”

Hear what Major General William Walker say? wikipedia

Nederlands

Iemand schreef dit ... "Eerst was ik teleurgesteld in de gebeurtenissen van vandaag en toen realiseerde ik me waarom de militairen wilden dat Biden werd bedigd - en Q vertelde ons waarom dit moest gebeuren

Zoals velen van jullie ben ik geschokt door de gebeurtenis van vandaag, en toen realiseerde ik me waarom het moest gebeuren en dat Q ons vertelde dat het zou gebeuren en waarom dit MOET gebeuren. Q vertelde ons wel dat er een SCARE EVENT nodig zou zijn. Ben je al bang?

1.) Q-berichten 4821 en 4822, vanaf 7 oktober 2020, vertelden ons dat Biden werd bedigd en dat de landen vanwaar hij steekpenningen aannam, de controle zouden hebben over de regering. [Belangrijk punt waar ik op terugkom].

2.) Biden moest een privjet naar Washington D.C. nemen en kreeg geen overheidsplan toegestuurd. Dit was de eerste keer in de geschiedenis dat dit is gebeurd [nogmaals, ik kom erop terug].

3.) Velen van ons gingen ervan uit dat wanneer Trump en degenen in zijn regering het over de volgende regering hadden, dit het leger betekende. We verwachtten dat hij zou aftreden (neutraal blijven zoals Q zei) terwijl dit allemaal ten onder ging. Trump zei wel dat de volgende regering het vandaag om 12.00 uur zou overnemen

Zoals velen dacht ik dat dit voorbij was toen Biden werd bedigd, want hij werd nu de CiC. Jongen, had ik het mis. Vanwege de fraude (zoals opgemerkt), als het leger het bewijs ervan heeft, hebben ze onder de militaire code de plicht om de valse regering te verwijderen en een nieuwe wettelijke burgerregering te herstellen onder militaire code 11.3 die werd geactiveerd toen Biden vandaag werd bedigd (Q # 26: wanneer 11.3 verifieert als 1e marker).

Er was een angst in het McCarthy-tijdperk dat de communisten onze regering konden overnemen, dus werden er voorzieningen getroffen voor het leger om ons te beschermen mocht dat gebeuren. Deze bepalingen stellen het leger in staat om de controle over te nemen terwijl ze de oorlogvoerende regering verwijderen en een legale burgerregering herstellen (waarbij het leger de verkiezingen organiseert om dat te doen). Letterlijk, het leger werd opgericht als de laatste verdedigingslinie van de grondwet als er een illegale regering zou worden genstalleerd.

Dit is de reden waarom ze geen regeringsvliegtuig hebben gestuurd voor de president-elect - omdat ze weten dat hij geen legitieme president is en, toen hij eenmaal was bedigd, de regering onwettig (oorlogvoerende) werd en het leger nu verantwoordelijk is voor het herstel van legitieme burgerregering (anders krijgen buitenlandse mogendheden controle - zie # 1 hierboven).

Q zei dat het einde niet voor iedereen zou zijn. Ons is verteld door Trump. Flynn en anderen, dat Amerika spoedig een les in de Grondwet zou krijgen. Nou mensen, vandaag om 12.00 uur effectief, toen Biden illegaal bezwoer met hulp van buitenlandse naties, maakte hij de regering onwettig en gaf hij het leger effectief de controle.

Dus hoewel ik, zoals velen, dacht dat het voorbij was toen Biden vandaag werd bedigd, realiseerde ik me dat Q ons vertelde dat het MOET gebeuren dat het leger de macht overneemt zonder dat het een militaire staatsgreep is (Q zei dat het allemaal moest worden gedaan door de boek)."