Its biblical!!!

Its biblical!!!

Bron : https://t.me/verzamelbox/514

1-Nederlands

2-English

3-Did You hear What President Trump Said? by Melissa

**************************************Nederland***************************************

Vanaf het moment dat ik door had dat wij te maken hebben met een hele kwaadaardige en duivelse vijand die geïnfiltreerd is op alle belangrijke plekken, zoals regeringen Big-Pharma Big-tech scholen en media, heb ik tevens de rust én het vertrouwen dat het goed komt.

Dat het onze taak is om zo goed mogelijk onszelf te informeren, onze omgeving te onderwijzen over wat wij weten, vertrouwen en geloof te houden in God, en de positieve energie hoog te houden, dat staat voor mij vast.

We moeten zeker niet achterover leunen en afwachten tot we “gered” worden, maar mogen het grote werk zoals het vernietigen van deze satanisten overlaten aan hen die de macht hebben gekregen van God en door Hem worden aangestuurd.

Met heel mijn zijn kon ik daarom ook niet geloven dat het einde der tijden er aan zat te komen.
Hoewel dit wel wordt voorspeld in de bijbel.

Echter na het zien en beluisteren van deze Melissa zie ik het ineens.
Ze is erg moeilijk te volgen omdat ze heeeeeeeel snel en gepassioneerd praat.
Dus goed concentreren is een must.
Maar zij verteld dat het niet het einde van de wereld betekend en ook niet van de mensheid.
Maar het einde van hun tijd, hun = de satanische elite.
En ineens valt het kwartje dat de anti Christ niet een persoon is, maar de volledige Cabal.
Zij doen zich in alle regeringen en als “medicijnen” fabricerende “genezers” voor als de leiders en redders, maar ondertussen leiden ze de gehele onoplettende mensheid naar de afgrond.
En de mensen die wel zien wat er gebeurd probeert de onoplettende mens te waarschuwen. Helaas is er een overgroot deel van de mensheid die het allemaal niet willen of kunnen horen. Sommigen uit mijn omgeving zijn zelfs boos op mij geworden omdat ik dingen zeg die ze niet willen horen.

Ik dacht te moeten roeptoeteren net zolang tot het te laat is voor de gehele mensheid. Echter met al die MRNA spuiten denk ik eerder dat het niet te laat is voor de gehele mensheid, alleen voor de mensen die niet wilden luisteren.
Hoe triest dit ook is ????.
Al vanaf het begin zeg ik dat ik me heel goed kan invoelen hoe Noach zich heeft moeten voelen.
Uitgekotst en uitgelachen en verdrietig te moeten toekijken hoe geliefden in de val van de duivel trappen om uiteindelijk iedereen de prijs te zien betalen van hun laksheid en luiheid. Mensen die zich alleen maar druk hebben maakt om uiterlijke schijn en geld & goed ipv zich bezig te houden met wat écht belangrijk is????.

Het Komt Goed!!!

Brenda

**************************************ENGLISH***************************************

From the moment I realized that we are dealing with a very evil and diabolical enemy that has infiltrated all the important places, such as governments, Big-Pharma, Big-tech schools and media, I also have the peace and confidence that it coming.

That it is our job to inform ourselves as best as possible, to educate our environment about what we know, to maintain trust and faith in God, and to keep the positive energy high, that is certain to me.

We certainly should not sit back and wait for us to be "saved," but may leave the great work of destroying these Satanists to those who have been given the power and directed by God.

With all my being I could therefore not believe that the end of time was coming.
Although this is foretold in the bible.

However, after seeing and listening to this Melissa I suddenly see it.
She is very hard to follow because she speaks very fast and passionately.
So good concentration is a must.
But she says it doesn't mean the end of the world, nor of humanity.
But the end of their time, their = the satanic elite.
And suddenly the penny drops that the anti-Christ is not one person, but the entire Cabal.
They pose as the leaders and saviors in all governments and as "medicine" manufacturing "healers", but meanwhile they are leading all unwary humanity to the abyss.
And the people who do see what is happening try to warn the unwary. Unfortunately, there is a vast majority of humanity who do not want or cannot hear it. Some of my friends have even gotten mad at me for saying things they don't want to hear.

I thought I'd have to shout out until it's too late for all of humanity. However, with all that MRNA injecting, I think it's not too late for all of humanity, just for the people who wouldn't listen.
How sad this is????.
From the beginning I say that I can very well empathize with how Noah must have felt.
Vomited and laughed at and sad to watch lovers fall into the devil's trap only to see everyone pay the price for their laxity and laziness. People who are only concerned about appearances and money & good instead of worrying about what is really important????.

It'll be fine!!!

Brenda