It won't be long now. Daniel's predictions.

English.

Feel the pain, feel the anger, feel the patriotism. Trump will go into history as a fighter for his people and the world.
The global threat to the Deep state must be destroyed.
If we only consider that the Vatican is also in the hands of the Deep state, we see how deeply corruption has penetrated our society.

“I have studied Daniel's book and especially chapter 7. It's about the visions that Daniel had. He saw 4 beasts coming out of the sea. They were very different from each other. The First beast was a Lion. This Lion represented Babilon. The second animal was a bear. The bear represented “The Mead and the Persians.” The third animal was a leopard. This animal represented the Greeks.
But the fourth animal was a terrible monster. The monster had ten horns on its head.

This monster was reflective of the Roman Empire.
The above were all kingdoms that had strict religious laws. This meant that the People of God were oppressed.
In 493 AD the beast suddenly got an extra small horn. This one had eyes like people and a mouth that produced a lot of boast. The horn pulled out 3 horns. This horn represented the Papacy. From 538 AD onwards, the Vatican gained a lot of power because the emperor had enacted in law that the pope would be in charge of all churches.
For a period of 1,260 years, the papacy will have all power over humanity. In 1798 this came to an end. The Empire had fallen and Roman laws were no longer valid due to the French Revolution.
In the visions of Daniel it emerged that after 1798, so in the time where we now live, a heavenly court is set up by God. This court will judge anyone who has oppressed the People of God. The horn, so the papacy, will be completely destroyed. "

What do we see happening now?
The Vatican is fully involved in all current atrocities such as child abuse, child trafficking, human trafficking, corruption, etc.
And President Trump promised to stop these atrocities four years ago. And he has / does that too.
The papacy will be completely destroyed as written in Daniel's prophecies.

Nederlands.

Voel de pijn, voel de boosheid, voel de patriottisme. Trump zal de geschiedening in gaan als een strijder voor zijn volk en de wereld. 
De wereldwijde bedreiging van de Deep state moet worden vernietigd. 
Als we er alleen al bij nadenken dat ook het Vaticaan in handen is van de Deep state dan zien we hoe diep de corruptie in onze maatschappij is doordrongen. 

"Ik heb het boek van Daniel bestudeerd en dan met name hoofdstuk 7. Dat gaat over de visioenen die Daniel had. Hij zag 4 beesten uit de zee komen. Ze verschilden veel elkaar. Het Eerste beest was een Leeuw. Deze Leeuw vertegenwoordige Babilon. Het tweede dier was een beer. De beer vertegenwoordigde "De Mede en de Perzen". Het derde dier was een luipaard. Dit dier vertegenwoordigde de grieken. 
Maar het vierde dier was een verschikkelijk monster. Het monster had tien hoors op zijn kop. Dit monster was een afspiegelijk van het romeinse rijk.  
De boven genoemde waren allen koninkrijken die strenge Godsdienstige wetten hadden. Dit betekende dat het Volk van God onderdrukt werden. 
In 493 na Christus kreeg het beest plotseling een extra kleine hoorn erbij. Deze had ogen als mensen en een mond waar veel grootspraak uit kwam. De hoorn rukte 3 hoorns uit. Deze hoorn vertegenwoordigde het Pausdom.  Vanaf 538 na christus kreeg het vaticaan heel veel macht omdat de keizer in de wet had opgenomen dat de paus het bestuur kreeg over alle kerken. 
Voor een periode van 1260 jaar zal het pausdom alle macht over de mensheid hebben. In 1798 kwam daar een einde aan. Het Keizerrijk was gevallen en door de franse revolutie waren de romeinse wetten niet meer geldig. 
In de visioenen van Daniel kwam naar voren dat na 1798, dus in de tijd waar wij nu leven, er een hemelse rechtbank wordt opgezet door God. Deze rechtbank zal rechtspreken over een ieder die het Volk van God heeft onderdrukt. De hoorn, dus het pausdom, zal volledig vernietigd worden. "

Wat zien we nu gebeuren? 
Het vaticaan is volledig betrokken bij alle huidige gruwelijkheden zoals kindermisbruik, kinderhandel, mensenhandel, corruptie, enz. 
En President Trump heeft al vier jaar geleden belooft om deze gruwelijkheden te stoppen. En dat heeft/doet hij ook. 
Het pausdom zal volledig vernietigd worden zoals ook in de voorspellingen van Daniel geschreven is.