Coronavirus Patent????????

Coronavirus Patent????????

English:

In the attachment you will find a PDF of a patent that has been granted on the coronavirus.

It also becomes clear who the stakeholders are.

Of course it is a difficultly written patent with many technical terms. I researched a few on the internet and quoted them in Dutch below.

What I get from this patent is that covid-19 was patented already in 2015. So covid-19 is not a natural virus and was probably just made in a lab.

Trump has said this from the beginning of the Corona occupation.

Nederlands:

In de bijlage vinden jullie een PDF van een patent dat is verleend op het coronavirus.

Ook wordt duidelijk wie de belanghebbenden zijn.

Uiteraard is het een moeilijk geschreven patent met veel vak termen. Een paar heb ik op internet onderzocht en in het Nederlands eronder geciteerd.

Wat ik uit dit patent haal is dat covid-19 al in 2015 is gepatenteerd. Dus is covid-19 geen natuurlijk virus en is het waarschijnlijk gewoon in een lab gemaakt.

Trump heeft dit al van het begin van de Corona bezetting gezegt.


HUMAN BETACORONAVIRUS LINEAGE C AND IDENTIFICATION OF N-TERMINAL DIPEPTIDYL

PEPTIDASE AS ITS VIRUS RECEPTOR

MENSELIJK BETACORONAVIRUS LINEAGE C EN IDENTIFICATIE VAN N-TERMINAL DIPEPTIDYL

PEPTIDASE ALS ZIJN VIRUS RECEPTOR


   • Receptor is een cel of weefselelement dat gevoelig is voor prikkels.
   • Dipeptidyl peptidase is a type of enzyme classified under EC 3.4.14.
   • For the "beta" variant of the SARS-CoV-2 virus that causes COVID-19

The invention provides a new previously undescribed Coronavirus isolated from cases of unexplained disease in September 2012 and identified herein as belonging to a newly recognized and previously undescribed species of human Corona Virus (HCoV), herein identified as HCoV-SA1 or HCoV EMC or Middle East Respiratory Syndrome- Coronavirus (MERS-CoV). In particular the nucleic acid and/or amino acid sequences of the MERS-CoV genome and sequences specifically encoding (parts of) viral proteins and antigenic polypeptides are provided. Further, the invention relates to diagnostic means and methods, prophylactic means and methods and therapeutic means and methods to be employed in the diagnosis, prevention and/or treatment of disease, in particular of respiratory disease, in particular of mammals, more in particular in humans. It particularly also relates to an isolated virus and its receptor.

De uitvinding verschaft een nieuw, voorheen onbeschreven Coronavirus, geïsoleerd uit gevallen van onverklaarde ziekte in september 2012 en hierin geïdentificeerd als behorend tot een nieuw erkende en voorheen onbeschreven soort van humaan Corona Virus (HCoV), hierin geïdentificeerd als HCoV-SA1 of HCoV EMC of Middle East Respiratory Syndrome- Coronavirus (MERS-CoV). In het bijzonder de nucleïnezuur- en/of aminozuursequenties van het MERS-CoV-genoom en sequenties die specifiek coderen voor (delen van) virale eiwitten en antigene polypeptiden worden verschaft. Verder is de uitvinding heeft betrekking op diagnostische middelen en methoden, profylactische middelen en methoden en therapeutische middelen en methoden die moeten worden werkzaam bij de diagnose, preventie en/of behandeling van ziekten, in het bijzonder van luchtwegaandoeningen, in het bijzonder van zoogdieren, meer in het bijzonder bij de mens. Het heeft in het bijzonder ook betrekking op een geïsoleerd virus en zijn receptor.

Date of publication of application:

29.07.2015 Bulletin 2015/31

Proprietors:

   • Erasmus University Medical Center Rotterdam 3015 GE Rotterdam (NL)
   • Dr. Soliman AbdulKhader Fakeeh Hospital Company Jeddah (SA)

Inventors:

   • HAAGMANS, Bartholomeus, Leonardus NL-3015 GE Rotterdam (NL)
   • BESTEBROER, Theodorus, Marinus NL-3015 GE Rotterdam (NL)
   • VAN BOHEEMEN, Sander NL-3015 GE Rotterdam (NL)
   • FOUCHIER, Ronaldus, Adrianus, Maria NL-3015 GE Rotterdam (NL)
   • OSTERHAUS, Albertus, Dominicus, Marcellinus, Erasmus NL-3015 GE Rotterdam (NL)
   • ZAKI, Ali, Moh NL-3015 GE Rotterdam (NL)
   • RAJ, Victor, Stalin NL-3015 GE Rotterdam (NL)
   • BOSCH, Berend, Jan  NL-3015 GE Rotterdam (NL)

Het volledige patent is hieronder te downloaden. 

Files