De RFID chip merkteken van Het Beest 666 Openbaring 13 Bijbel

De RFID chip merkteken van Het Beest 666 Openbaring 13 Bijbel

Bron : freedom-for-all.com

Dit is de NWO (Nieuwe Wereldorde) van plan (lees Openbaring 13, Bijbel)

Rothschild is nu enige patenthouder van de RFID chip, de 4 andere patenthouders zijn zeer waarschijnlijk verdwenen met vlucht MH370. Begin je nu een beetje te begrijpen in welke tijd we leven en wie momenteel bezig is om onze tijdlijn om te buigen naar een Nieuwe Wereld van Vrede, Liefde en Harmonie?

Het begint met de letter T...

De T van Trump.

Tip: Lees Openbaring 13 van de Bijbel

Begrijp je nu ook het doel van de corona tool van de NWO?

Vast wel...

Connect de dots...

Openbaring 13

1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering.

2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.

3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.

4 En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve?

5 En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden.

6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen.

7 En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.

8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.

9 Indien iemand oren heeft, die hore.

10 Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen.

11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.

12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was.

13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen.

14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken.

15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;

17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

Vertaling tekst meme

The Gates and MIT are currently developing the "Human Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery System". It's a tatto for the hand, which will include our Identification Mark and vaccination records. It needs an enzyme calles Luciferase in order to make it work.

Vertaling:

De Gates en MIT zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van het "Human Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery System". Het is een tatto voor de hand, inclusief ons identificatiemerk en vaccinatierecords. Het heeft een enzym nodig dat Luciferase heet om het te laten werken.

(PS. Een meme is een afbeelding of foto met tekst)


Bron

Hieronder kun je op de screenshot zien hoe ik dit vond op social media (Facebook). Wat ik ermee doe en waar ik op dat moment mee bezig ben/was op mijn laptop. Ik ben als een open boek in de hoop dat de bevolking inzicht krijgt in wat er nu gaande is en massaal gaat ontwaken ❤️