BREAKING ABOUT VACCINS

BREAKING ABOUT VACCINS

BREAKING ABOUT VACCINS

✳️You can view all of these ingredients on the CDCs website. I encourage everyone to do their own research. Look up the MSDS on these chemicals. Read the thousands of peer reviewed studies that have evaluated the biological consequences these chemicals can have on the body, especially when being injected. 

✳️Fact check vaccine ingredients here:
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf

I gathered all vaccine ingredients into a list and contacted Poison Control. After intros and such, and asking to speak with someone tenured and knowledgeable, this is the gist of that conversation.

Me: My question to you is how are these ingredients categorized? As benign or poison? (I ran a few ingredients, formaldehyde, Tween 80, mercury, aluminum, phenoxyethanol, potassium phosphate, sodium phosphate, sorbitol, etc.)

He: Well, that's quite a list... But I'd have to easily say that they're all toxic to humans... Used in fertilizers... Pesticides... To stop the heart... To preserve a dead body... They're registered with us in different categories, but pretty much poisons. Why?

Me: If I were deliberately to feed or inject my child with these ingredients often, as a schedule, obviously I'd put my daughter in harm's way... But what would legally happen to me?

He: Odd question... But you'd likely be charged with criminal negligence... perhaps with intent to kill... and of course child abuse... Your child would be taken away from you... Do you know of someone's who's doing this to their child? This is criminal...

Me: An industry... These are the ingredients used in vaccines... With binding agents to make sure the body won't flush these out... To keep the antibody levels up indefinitely...

He: WHAT?!

Your conclusion?

The man was beside himself. He asked if I would email him all this information. He wanted to share it with his adult kids who are parents. He was horrified and felt awful he didn't know... his kids are vaccinated and they have health issues...”

~  By  Iris Figueroa ????♥️????

✅INGREDIENTS TO VACCINES -  You CANNOT make an educated decision without being educated.

Here are just SOME vaccine ingredients.
These are being INJECTED into your kids;

◾️Formaldehyde/Formalin - Highly toxic systematic poison and carcinogen.

◾️Betapropiolactone - Toxic chemical and carcinogen. May cause death/permanant injury after very short exposure to small quantities. Corrosive chemical. 

◾️Hexadecyltrimethylammonium bromide - May cause damage to the liver, cardiovascular system, and central nervous system. May cause reproductive effects and birth defects. 

◾️Aluminum hydroxide, aluminum phosphate, and aluminum salts - Neurotoxin. Carries risk for long term brain inflammation/swelling, neurological disorders, autoimmune disease, Alzheimer's, dementia, and autism. It penetrates the brain where it persists indefinitely. 

◾️Thimerosal (mercury) - Neurotoxin. Induces cellular damage, reduces oxidation-reduction activity, cellular degeneration, and cell death. Linked to neurological disorders, Alzheimer's, dementia, and autism. 

◾️Polysorbate 80 & 20 - Trespasses the Blood-Brain Barrier and carries with it aluminum, thimerosal, and viruses; allowing it to enter the brain. 

◾️Glutaraldehyde - Toxic chemical used as a disinfectant for heat sensitive medical equipment.

◾️Fetal Bovine Serum - Harvested from bovine (cow) fetuses taken from pregnant cows before slaughter. 

◾️Human Diploid Fibroblast Cells - aborted fetal cells. Foreign DNA has the ability to interact with our own. 

◾️African Green Monkey Kidney Cells - Can carry the SV-40 cancer-causing virus that has already tainted about 30 million Americans. 

◾️Acetone - Can cause kidney, liver, and nerve damage. 

◾️E.Coli - Yes, you read that right. 

◾️DNA from porcine (pig) Circovirus type-1

◾️Human embryonic lung cell cultures (from aborted fetuses)

Nederlands

BREKEN OVER VACCINS

Ik verzamelde alle ingrediënten van het vaccin op een lijst en nam contact op met Poison Control. Na intro's en dergelijke, en het vragen om te spreken met iemand die vast en goed geïnformeerd is, is dit de kern van dat gesprek.

Ik: Mijn vraag aan jou is hoe worden deze ingrediënten gecategoriseerd? Als goedaardig of vergif? (Ik heb een paar ingrediënten gebruikt, formaldehyde, Tween 80, kwik, aluminium, fenoxyethanol, kaliumfosfaat, natriumfosfaat, sorbitol, enz.)

Hij: Nou, dat is nogal een lijst ... Maar ik zou gemakkelijk moeten zeggen dat ze allemaal giftig zijn voor mensen ... Gebruikt in meststoffen ... Pesticiden ... Om het hart te stoppen ... Om een lijk ... Ze zijn bij ons geregistreerd in verschillende categorieën, maar vrijwel gifstoffen. Waarom?

Ik: Als ik mijn kind opzettelijk vaak met deze ingrediënten zou voeden of injecteren, als een schema, zou ik mijn dochter natuurlijk in gevaar brengen ... Maar wat zou er legaal met mij gebeuren?

Hij: Vreemde vraag ... Maar je zou waarschijnlijk worden beschuldigd van criminele nalatigheid ... misschien met de bedoeling om te doden ... en natuurlijk kindermishandeling ... Je kind zou van je worden weggenomen ... Weet je dat van iemand die dit zijn kind aandoet? Dit is crimineel ...

Ik: Een industrie ... Dit zijn de ingrediënten die in vaccins worden gebruikt ... Met bindmiddelen om ervoor te zorgen dat het lichaam deze niet wegspoelt ... Om het antilichaamniveau voor onbepaalde tijd op peil te houden ...

Hij: WAT ?!

Uw conclusie?

De man was buiten zichzelf. Hij vroeg of ik hem al deze informatie wilde e-mailen. Hij wilde het delen met zijn volwassen kinderen die ouders zijn. Hij was geschokt en voelde zich vreselijk dat hij het niet wist ... zijn kinderen zijn ingeënt en ze hebben gezondheidsproblemen ... "

~ Door Iris Figueroa ???? ♥ ️????

REDIËNTEN AAN VACCINS - U KUNT GEEN weloverwogen beslissing nemen zonder te zijn opgeleid.

Hier zijn slechts ENKELE vacciningrediënten.
Deze worden bij uw kinderen GEÏNJECTEERD;

◾️Formaldehyde / Formaline - Zeer giftig systematisch gif en kankerverwekkend.

◾️ Betapropiolacton - Giftige chemische stof en kankerverwekkend. Kan de dood / blijvend letsel veroorzaken na zeer korte blootstelling aan kleine hoeveelheden. Bijtende chemische stof.

◾️Hexadecyltrimethylammoniumbromide - Kan schade aan de lever, het cardiovasculaire systeem en het centrale zenuwstelsel veroorzaken. Kan voortplantingseffecten en geboorteafwijkingen veroorzaken.

◾️Aluminiumhydroxide, aluminiumfosfaat en aluminiumzouten - Neurotoxine. Draagt ​​risico op langdurige hersenontsteking / zwelling, neurologische aandoeningen, auto-immuunziekten, Alzheimer, dementie en autisme. Het dringt de hersenen binnen waar het voor onbepaalde tijd aanhoudt.

◾️Thimerosal (kwik) - Neurotoxine. Veroorzaakt cellulaire schade, vermindert oxidatie-verminderende activiteit, cellulaire degeneratie en celdood. Gekoppeld aan neurologische aandoeningen, de ziekte van Alzheimer, dementie en autisme.

◾️ Polysorbaat 80 & 20 - overschrijdt de bloed-hersenbarrière en draagt ​​aluminium, thimerosal en virussen met zich mee; waardoor het de hersenen kan binnendringen.

◾️Glutaaraldehyde - Giftige chemische stof die wordt gebruikt als desinfectiemiddel voor warmtegevoelige medische apparatuur.

◾️ Foetaal runderserum - Geoogst van runderfoetussen (koe) die vóór het slachten van drachtige koeien zijn genomen.

◾️ Menselijke diploïde fibroblastcellen - afgebroken foetale cellen. Vreemd DNA heeft het vermogen om te communiceren met het onze.

◾️African Green Monkey Kidney Cells - Kan het SV-40-kankerverwekkende virus dragen dat al ongeveer 30 miljoen Amerikanen heeft besmet.

◾️ Aceton - Kan nier-, lever- en zenuwbeschadiging veroorzaken.

◾️E.Coli - Ja, je leest het goed.

◾️DNA van varkens (varken) Circovirus type-1

◾️ Menselijke embryonale longcelculturen (van geaborteerde foetussen)